ته وه رى ئيكى

ديتنةكا كشتي بو باجا ل عيراقي ب .ه . د فواز نايف

ته وه رى دووى

رولى باجا كومركى ل داهاتي كه نجينا كشتي به ريز عزت فه تاح بيداوى ريفه به رى كومركى

ته وه رى سيى

باجا داهاتى ل باريزكه ها دهوكى كيشه و جاره سه ري .

تەوەرێ چارێ

دیتنەکا گشتى بۆ باجا خانووبەرە ل پارێزگەها دهوک . بەرێز جەگەر نەشئەت ئامێدى – رێڤەبرێ باجا خانووبەرە

بەڵاڤ بکە :