ڕێنماییەکانى ساڵى (٢٠١٧)

ڕینمایی گواستنەوە و دابەزاندنى خویندکاران بۆ ساڵى خوێندنى ٢٠١٧-٢٠١٨

ڕینمایی گواستنەوە و دابەزاندنى خویندکاران بۆ ساڵى خوێندنى ٢٠١٧-٢٠١٨

مەرج و ڕێنماییەکانى وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە حکومیەکان بۆ ساڵى خوێندنى ٢٠١٧-٢٠١٨

مەرج و ڕێنماییەکانى وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە حکومیەکان بۆ ساڵى خوێندنى ٢٠١٧-٢٠١٨

مەرج و ڕێنماییەکانى وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان بۆ ساڵى خوێندنى ٢٠١٧-٢٠١٨

مەرج و ڕێنماییەکانى وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگە تایبەتەکان بۆ ساڵى خوێندنى ٢٠١٧-٢٠١٨

Share :