دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا سي شەمبى ریکەفت13 /11/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (م.م.فان ميران شاهين) ڤه لژێر ناڤ و نیش...
دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا سي شەمبى ریکەفت30 /10/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (مهند عزيز محمد الشلال) ڤه لژێر ناڤ و ن...


دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا سي شەمبى ریکەفتى 23/10/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (انتصار ابراهيم الياس) ڤه لژێر ناڤ و ن...


دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا جار شەمبى ریکەفتى 16/5/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (م. ميسر احمدحسن) ڤه لژێر ناڤ و نیشان ...


دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا جار شەمبى ریکەفتى 16/5/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (م. د.احسان محسن حسين) ڤه لژێر ناڤ و ن...


دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا سئ شەمبى ریکەفتى15/5/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (م. د.معن ثابت عارف) ڤه لژێر ناڤ و نیشان...


دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا سئ شەمبى ریکەفتى15/5/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (م.م. كسرا عنتر عبدالله) ڤه لژێر ناڤ و ن...


دچارچوڤێ چالاکیێن حەفتیانە یێن زانستى ل زانکویا نەوروز/ کولیژا کارگێرى و ئابوورى، روژا دوو شەمبى ریکەفتى14/5/2018 سمینارەک بو دەستەیا ماموستایێن کولیژێ ژلایێ (م.ياسر احمد حمزة ) ڤه لژێر ناڤ و نیشان...Share :