News

Fine Arts Exhibition

Fine Arts Exhibition

لژير دورشمى زانكو د خزمه تا جڤاكى دايه و لژير جاڤديريا سه روكى زانكويا نه وروز ( پ.هـ.د.ئاماد محمد صالح جبرائيل ) كوليژا كارگيرى و ئابورى پشكا ژميريارى و ب ئاماده بونا راگرى كوليژا ياسا و راميارى ( پ.د. عبدالرحمن سبيندارى ) و راگرى كوليژا كارگيرى و ئابورى ( پ. هـ.د. سمير فخرى نعمه ) و راگرا كوليژا ئه ندازيارى( د. له يلا محمد رسول ) پيشانگه ها هونه رى شيوه كارى ڤه كر كو پتر (٢٠٠) وينان پيكهاتبون و پتر ژ (٣٠٠) پارچين هونه رى يين كارى ده ستى ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٣ ل زانكويا نه وروز هژماره كا زورا ماموستا و قوتابيان به ژدارى پيشانكه هى بون ببو جهى دلخوشيا وان

Share :