نووچە

پشكا زانستین دارایی بانك سه‌ ره‌ دانه‌ كا زانستی بو به‌ نكا كوردستان یا نیڤ ده‌ ول ه‌ تی كر ل پاریًزگه‌ ها دهوكێ

پشكا زانستین دارایی بانك سه‌ ره‌ دانه‌ كا زانستی بو به‌ نكا كوردستان یا نیڤ ده‌ ول ه‌ تی كر ل پاریًزگه‌ ها دهوكێ

پشكا زانستین دارایی بانك سه‌ ره‌ دانه‌ كا زانستی بو به‌ نكا كوردستان یا نیڤ ده‌ ول ه‌ تی كر ل پاریًزگه‌ ها دهوكێ
ل 2018/12/3 و ژ پیًخه‌ مه‌ ت مفا وه‌ رگرتن ژ ئه‌ زمونیًن ریڤه‌ برنا كه‌ رتیً به‌ نكا ل هه‌ ریًما كوردستانىً پشكا زانستیًن دارایی بانك ل كولیژا كارگیرى و ئابوری ل زانكویا نه وروز گه‌ شته‌ كا زانستی بو قوتابیین قوناغا سییىً ئیًڤاران ل دهوك ریًكخست ژ پیًخه‌ مه‌ت ئاشنا كرنا قوتابیان ب ره‌ وشا كارگیری و خزمه‌ تگوزارین به‌ نكا ناڤبرى ژلاییً پراكتیكی ڤه‌ و ب هه‌ می پشك و خزمه‌ تا ڤه‌ وه‌ ك پالپشته‌ك بو لایه‌ نى پراكتیكی یىً خوندنىً ل چارچوڤىً پروگرامىً زانستى دا ل بابه‌ تىً (ژمیریارییا بانكى) و ب سه‌ ر په‌ رشتیا ماموستایا بابه‌ تى ( م. نسرین محمد گاهر سعدی) .

 

 

زيارة العلمية5

 

بەڵاڤ بکە :