نووچە

پشکا زانستێن گەشتیاری سەرەداندکا زانستى بو دەفەرا ئاکرێ و و دەوروبەرا رێک دئیخیتن

پشکا زانستێن گەشتیاری سەرەداندکا زانستى بو دەفەرا ئاکرێ و و دەوروبەرا رێک دئیخیتن

پشکا زانستێن گەشتیاریل زانکویا نەوروز, سەرەدانانەکا زانستی بو قوتابییت خو بو ژمارەکا جهین شینواری و میژوو یێن گرنگ ل ئاکری و دەوروبەران ریکخستن , و دئیکەم ویستگەها خودا ,سەرەدانا نەخشین (خنس)کرن کو موزەخانەکا شینواری یە و بریتیە ژ شینوار و پروژین نەخشەکیش (نەخشەکاری)ین کو ژ لایێ ئاشوریان فە هاتینە جیکرن وەکو نەخشەکارین (موعاسایات)و(سنحاریب)یاکو703پیش زاینی کار تیدا هاتیە کرن ونافی (کەناری سنحاریب)ل سەر داناین و پروژەکی ئافدیریا زەفین کشتومالی یە ل نەینەوا ,ئەوژی ب فەگوهاستنا  ئافی ژ خنس بو عەردین نەینەوا.زيارة علميةپاشان سه رداناکه لها ئاکریی کرن یا کو دکه فیته سه رجیایه کى بلند بلنداهیا (٤٥٠م)ژسه ر رویی عه ردی,وفی که لها جار ستوین هه نه کودریژاهیا هه رئیک ژ وان (١١٠م),وژلایی میر (زه ند)فه ل سالا ٥٨٠پ.ز هاتیه دروستکرن وئه ف که لهه ژ جه ند به شه کا بیک هاتیه قاتیی سه ریی یی ته رخان کریه بو جهیی مانه فه یی میریی,قاتی دووی بو که لوپه لین خارنی وئازوقه ی,وجهی ته رخان کریی بو کوم بونا بئا وایه کی بازنه یی هاتیه دروستکرن ,ول نیفا ویی که فره کی به رفره ه یه لپشکا خاریی یاکه لهیی هاتیه دانان ,زیده باریی بیره کا ئافی وژوره ک به رده رکه هیی ل سه رشیوه یی تیریی بازیی نافی ویی کریه سجن و ژوره کا به رفرهه ل سه رشیوین ئه ندا زیی هاتیه دروستکرن ,و ئافا که لهی ژ کانین (ره زیی میریی)وعه ین پاشا هاتیه دابین کرن (ل دیف گریمانا ئه رخه میدس)زيارة علميةفی سه ره دانا زانستی هه رئیک (د. احمد علی حسین) ماموستایی وانا جگرافیا کوردستانی یا گه شتیاریی وبه ریز بریارده ریی پشکا زانستین گه شتیا ریی(اکرم صالح یوسف) سه رپه رشتیا ویی دکرن وب تیرو ته سه لی پیزانینن سه با رت جهین شینواریی یین ناف بریی پیش کیش کرن کوبی کومان دئینه تشکی لا ژبیر دانکا زیندیی یاکو تا راده یه کیی مه زن رولیی خو هه یه به رجاف کرنا بهایی شا رستانیی وبیکه ها دیروکی یا کوردستانی ب دریژاهیا دیروکی .و ئه ف سه ره دا نه به شه که ژ جالا کین زانستی یین پشکا زانستین گه شتیاریی 

بەڵاڤ بکە :