کۆلیژا ئەندازیارى

ل عيراقى ( I E E E )سه ره دانا سه روكى ده زگه هى

ل عيراقى ( I E E E )سه ره دانا سه روكى ده زگه هى

 ژبو پتر خورتكرنا په يوه نديان دنافبه را زانكويا نه وروز و زانكويين عيراقى و بتايبه تى زانكويا بابل ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٨/٢/١٨ شانده ك بسه روكاتيا ( پ. د. ستار بدر سدخان ) سه روكى ده زگه هى ( I E E E ) ل عيراقى سه ره دانا زانكويا نه وروز كر و هاته بيشوازى كرن ژلايى سه روكى زانكويى ( پ. هـ. د. ئاماد محمد صالح جبرائيل ) و ( پ. د. هيثم طه گه رگه رى ) هايكارى سه روكى زانكويى بو كاروبارين زانستى و ( د. ليلى محمد ره سول ) راگرا كوليژا ئه ندا زيارى و ( پ. هـ. د. صبحى زيبارى ) سه روكى پشكا ئه ندازيارى و گه ياندن هه روسا ( د. صبحى زيبارى ) گوت ل دوماهيا هه يڤا ( سى ) دى وورك شوپه ك هيته ئه نجام دان ژلايى پشكا ئه ندازيارى و گه ياندن و هه فكارى دگه ل ده زگه هى ( I E E E ) هه روه سا ل سالا خواندنى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ دى كونفرانسى زانستى يى كوليژا ئه ندازيارى پشكا ( ئه ندازيارى و گه ياندن ) هيته ئه نجام دان هه فكارى دگه ل هه مان ده زگه هـ.

بەڵاڤ بکە :