شانوگه ريا(سه ركه فتن)

كوليژا زمان پشكا زمانى ئينگلبزى خواندنا ئيڤاران هه فكارى دگه ل پشكا ( IT ) ل زانكويا نه روز شانوگه ريا ( سه ركه فتن ) نه مايش كر ل هولا زانكويا نه وروز ب ئاماده بونا هاريكارى سه روكى زانكويى بو كاروباريت زانستى ( پ. هـ. د. هيثم طه ) وهاريكارى سه روكى بو كارو باريت كارگيرى ( پ. هـ. د. ره نج محمد نورى ) و جه ندين ريڤه به رين دام و ده زگه هين حزبى و حكومى ماموستا و قوتابى و كه س و كارين قوتابيان به ش دارببون بو جهى دلخوشيا ئاماده بويان

Share :