کلیة اللغات

اللجان

اللجان

پ.ه.د. أبوعبید عبدالله ژیاب                                سەرۆك
م.ه. عبدالرحمن عبدالغفور                                      ئەندام
م. كاوه طاهر ظاهر                                                ئەندام
م.ه. هاریوان یوسف أبراهیم                                   ئەندام
م.ه.هاریوان محمد احمد                                         ئەندام
 یەكەیا                                                              ئەندام IT
یەكەیا راگەهاندنێ                                                ئەندام

شارك :