The Education Committee visited NZU

ل روژا جوار شه مبی ریكه فتی ٢٠١٧/٣/١ لیژنا په روه رده و فیركرنی ل جڤاتا نینه رین عیراقی سه ره دانا زانكویا نه وروز كر كو پیك هاتبون ژ به ریزان.

د. بیریڤان خه یلانی ( ئه نداما جڤاتا نینه رین عیراقی ) 

د. شرین عبدالرحمن ( ئه نداما جڤاتا نینه رین عیراقی )

د. گوڤه ند ( ریڤه به ری گشتی یی ڤه كولینین زانستی ل وه زاره تا خاندنا بلند ل هه ریما كوردستانی ) 

هاتنه بیشوازی كرن ژ لایی (پ. هـ. د. ئاماد محمد صالح جبرائیل ) سه روكی زانكویا نه وروز و هاریكار و راگرین زانكویی ڤه. 

كومبونه ك ئه نجامدا و پاشی گه ریانه ل ناڤا زانكویی كر و ئه ف پیشكه فتنا زانكویی بخوڤه دیتی بو جهی دلخوشیا وان.

Share :