تەڤایا نووچەیان

ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٣سه نته رو راهينان و ريكين وانه كوتنى وب هه فكارى دكه ل كوليژا ئه ندازيارى ل زانكويا نه وروز خوله كا پيش خستنى بو ماموستايين زانكويى ڤه كر لژير نافى ( چاوانيا ئاماده كرن و نڤيسين و بلافكرنا ڤه كولينين زانستى ) كو پتر ژ (٢٠...


سه يرانا قوتابيين زانكويا نه وروز كو نه ريته كى سالانه يه دهيته ئه نجام دان دناف سروشت و ديمه نين جوانين بهارى يين كوردستانى كو روژا سيى شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/١٨ ل ده فه را ئه تريش گيرا و ببو جهى دلخوشيا قوتابيان و لروژا پينج شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٠ زانك...لژير دورشمى ( ئالايى كوردستانى هه ر به رزو بلندبيت ) يه كا وه رزشى ل ڤه كولتيا په روه ردى ل زانكويا زاخو رابو ب ريكخستنا قاره مانيا خو ليگدانى ل روژا دوو شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/١٧ ب پشكداريا پينج تيمان. پشتى هه ڤركيه كا دژوار دنافبه را واندا تيمين سه ركه فت...


زانكويا نه وروز به ژدارى د هه وا باقژكرنا ژينگه هى دا كر ل روژا ئيك شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/١٦ ل كه لى كورتكى تيمى زانكويا نه وروز ب نينه راتيا ( پ.هـ.د. ره نج محمد نورى ) هاريكارى سه روكى زانكويى بو كارو بارين كارگيرى و دارايى و جه ندين ماموستا و فه رمانبه ...


  ل ریکەفتی ١١ / ٤ / ٢٠١٧ قوتابی و ماموستایین پشکا کومپیوتەری هاتنە داخازکرن ژلایى ریکخراوا UNDP ل باژیرى دهوکى بو ئامادەبونى ل سمینارەکى ژیر ناڤى Sustainable Energy Action Plans  SEAP  ئەوا هاتیە گیران ل هولا کومبونان / سەنتەرى کونفرانسان / زانکویا دهوک   ...سه روكى زانكويا نه وروز ( پ. هـ . د. ئاماد محمد صالح جبرائل ) و دگه لدا هاريكارين سه روكى زانكوى ( پ. د.هيثم طه ) و ( پ.هـ. د. ره نج محمد نورى ) و راگرين كوليژين زانكويا نه وروز ( پ.هـ.د. سمير فخرى نعمة ) و ( پ .هـ.د. عزالدين رجب) و ماموستا و فه رمانبه رين ...


قاره مانيا ئه م هه مى پيشمه رگه ينه كو هاتيه ريكخستن ژلايى كوليژا پولى ته كنيك دهوك بشكداريا (١٠٠) زانكو په يمانگه هان ل هه ريما كوردستانى ياريا ئيكى هاته ئه نجامدان دناف به را تيما ته پا بيى يا زانكويا نه وروز و تيما ته پا بيى يا په يمانگه ها پولى ته كنيك ...


زانكويا نه وروز كوليژا ياسا و راميارى كونفرانسى زانستى يى نيف ده وله تى يى ( سيى ) ل روژا سى شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٤ كيرا كو پتر ژ (٤٠) فه كوله ران ژ (٦ ) وه لاتان به ژدار ببون و ب ئاماده بونا پاريزكه رى دهوكى و سه روك زانكو و ريفه به رين ده م و ده زكه هين...Architecture students of 1st  year (  18 students) were taken as a site visit to  area located on the outskirts of the Dohuk city side for the subject of design under supervisor of the subject's staff (Dr.Ibrahim O.Shekho, Mr.Masoud, Mr.Hazim ) on 29 March ...