خشتەیێ دەمژمێران

Nawroz Pedagogy Centre / 2019-2020

Course Timetable

Month

Module

Week

Day

Instructors

Main

Assistant

 

 

 

First

 

 

Information Communication Technology

(ICT)

1st.

Sat.

Dr. Ramadhan

Asst. Lect. Shlair

Tues.

2nd.

Sat.

Dr. Ramadhan

Dr. Shaker

Tues.

3rd.

Sat.

Asst. Lect.  Hanan 

Dr. Mohammed

Tues.

4th.

Sat.

Asst. Lect.  Hanan 

Asst. Lect. Snober

Tues.

 

 

 

 

Second

 

 

 

Student-Centred

Learning

(SCL)

1st.

Sat.

Asst. Lect.  Muaid 

Asst. Lect. Eidi

Tues.

2nd.

Sat.

Dr. Ameen

Dr. Ramadhan

Tues.

3rd.

Sat.

Dr. Sattar 

Asst. Lect. Snober

Tues.

4th.

Sat.

Asst. Lect. Muaid 

Asst. Lect. Eidi

Tues.

Asst. Lect. Muaid 

Asst. Lect. Snober

 

 

 

 

Third

 

 

Innovative Pedagogical Approaches

(INA)

1st.

Sat.

Asst. Lect. Muaid 

Dr. Ameen

Tues.

2nd.

Sat.

Dr. Hussein

Asst. Lect. Muaid

Tues.

3rd.

Sat.

Dr. Sattar 

Dr. Mohammed

Tues.

4th.

Sat.

Dr. Hussein 

Asst. Lect. Shler

Tues.

 

 

Month

Module

Week

Day

Instructors

Main

Assistant

 

 

 

Fourth

 

 

Research &

Development

( R & D  )

1st.

Sat.

Dr. Rezgar 

Asst. Lect. Hanan

Tues.

2nd.

Sat.

Dr. Mohammed

Dr. Musaab

Tues.

3rd.

Sat.

Dr. Hussein

Dr. Musaab

Tues.

4th.

Sat.

Dr. Hussein

Asst. Lect. Eidi

Tues.

 

 

 

 

 

 

Fifth

 

 

Competency-Based

Education

(CBE)

1st.

Sat.

Dr. Hussein

Asst. Lect. Shler

Tues.

2nd.

Sat.

Dr. Shaker  

Dr. Rezgar

Tues.

3rd.

Sat.

Dr. Musaab

Asst. Lect. Snober

Tues.

4th.

Sat.

Dr. Hussein 

Dr. Sattar

Tues.

 

 

 

 

 

Sixth

 

Edupreunership

& University Work Environment (Edu + UWE)

1st.

Sat.

Asst. Lect. Muaid

Dr. Rezgar

Tues.

Asst. Lect. Shler

Dr. Rezgar

2nd.

Sat.

Asst. Lect. Muaid

Asst. Lect. Hanan

Tues.

3rd.

Sat.

Dr. Ramadhan 

Dr. Musaab

Tues.

Dr. Ameen 

Dr. Musaab

4th.

Sat.

Dr. Shaker 

Asst. Lect. Eidi

Tues.

Dr. Shaker 

Dr. Musaab

 

بەڵاڤ بکە :