ندوة علمية بعنوان ( پلاندانان بو ريڤه برنا قه يرانان و ريكين روى ب روى بونه ڤه )

كوليژا كارگيرى و ئابورى پشكا كارگيرى كار پانيله كى زانستى گيرا ل دور ( پلاندانان بو ريڤه برنا قه يرانان و ريكين روى ب روى بونه ڤه ) ب ئاماده بونا راگرى كوليژا كارگيرى وئابورى ( پ.هـ.د.سمير فخرى نعمه)و راگرا كوليژا ئه ندازيارى ( د. ليلى رسول ) وچه ندين سياسه تمه دار و ماموستا و قوتابيان بريفه جو ل روژا شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/١٢/٢ ل زانكويا نه وروز

بەڵاڤ بکە :