خوله كا پيشخستنى بو ماموستايين وانه بيژ ل زانكويا نه وروز

لروژا شه مبى ريكه فتى ٢٠١٧/٤/٢٩ سه نته رى راهينان و ريكين وانه كوتنى و بهه فكارى دكه ل سه نته رى ڤه كولينين زانستى و پيشخستنى ل زانكويا نه وروز خوله كا پيشخستنى بو ماموستايين وانه بيژ ل زانكويا نه وروز ڤه كر كو دى بو ماوى (١٠) روژان يا به رده وام بيت كو پتر ژ(١٠)ماموستايان به ژدارى ڤى خولى ببون

بەڵاڤ بکە :